• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI
1.Yeni Fikir Dergisi, sosyal bilimler alanında iki dilde (Türkçe ve İngilizce) yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir.
2.Yeni Fikir Dergisinin bütün yayın hakları Yeni Fikir Dergisi’ne aittir.
3.Yeni Fikir Dergisi editör kurulu tarafından onaylanan içerikler www.yenifikirdergisi.com ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal adreslerinde açık erişim olarak yayınlanır.
4.Yeni Fikir Dergisi, basılı olarak da yayınlanır.
5.Yeni Fikir dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, en az iki hakeme (deðerlendiriciye) olmak üzere, çift-körleme hakemlik sürecinden geçerek uygun bulunması halinde yayınlanır. Çift-körleme hakemlik süreci, makale yazar(lar)ının ve hakemlerin kimliklerinin birbirlerinden gizlenerek yapılan bir yöntemle incelenmesi temeline dayanır.
6.Makalelerin Yeni Fikir Dergisine başvuru formu doldurularak gönderilmesi, yayımı için başvuru anlamını taşır ve makalelerin tüm hakları Dergiye geçmiş sayılır.
7.Makalelerin yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bildiri şeklinde sunulmuş olan çalışmaların deðerlendirme sürecine kabul edilebilmesi için; çalışmanın daha önce bildiri olarak sunulduðunun ve genişletilmiş-gözden geçirilmiş olduðunun makale içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.
8.Yeni Fikir dergisi yılda en az 2 defa çıkarılır. Çıkarılan 2 sayı dışında özel sayı olarak da yayın yapılabilir.
9.Yazarların Turnitin, IThenticate vb. platformlardan benzerlik (intihal) raporunu kendileri oluşturarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem süreci başlatılmaksızın reddedilmektedir.
10.Yazarların, yayın için gönderdikleri yazının daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olduðuna dair beyanını içeren “Telif Hakkı Formu”nu imzalayarak göndermeleri gerekir.
11.Çeviri ve inceleme yükümlülükleri ile hakem heyetine gönderilecek yazıların yükümlülükleri yazara aittir.
12.Makaleler yazarların talebi doðrultusunda Türkçe ve İngilizce dışında farklı dillerde de yayımlanabilecektir. (Rusça-Fransızca-Arapça-İspanyolca-İtalyanca vb. gibi) Akademik yazıların dışında seviyeli yorum, görüş, tartışmalara da yer verilecektir.
13.Yazıların sorumluluðu yazarlarına, reklamların sorumluluðu da reklam verenlere aittir.
14.Derginin ve yazarın ismi kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
15.Akademik çalışmalarla ilgili, hakemlerin verdiði olumlu ya da olumsuz görüş, çalışmanın yazarına bildirilir; gerekli düzeltmeler istenebilir.
16.Yeni Fikir dergisine gönderilen çalışmaların düzeltme vb. amaçlar ile yazar tarafından cevaplanma süresi 15 gündür. Bu zaman içerisinde cevap verilmeyen çalışmalar kapsam dışı bırakılmaktadır.
17.Yeni Fikir dergisinde yayımlanacak polemik konusu olan çalışmalarda en fazla 2 kez cevap yazma hakkı tanınır.