• ISSN: 1308-9412
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 19

Sayı 19

  • Yayın Dönemi: 2017 - Temmuz - Aralık

Makaleler

  Mesut MEZKİT

 

SİYONİST-HAÇLI İTTİFAKININ GÖÇMEN SORUNUNA KÖR BAKIŞI VE ENSAR ÜLKE: TÜRKİYE

Göçmen meselesi, ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunudur. Türkiye, göçmenlerin geçiş konumunda ya da ikamet ettikleri ülke olmasından dolayı maddi ve manevi çok fedakarlık da bulunmuştur. Özellikle göçmenlere misafir gibi tavır göstermesi çok mühimdir. Türkiye göçmen barındırmada da göçmenlere yardım etmede de dünyada birinci sıradadır. Ancak Batı dünyası, daha doğrusu Yahudi-Hıristiyan Haçlı ittifakı göçmen meselesini görmezden gelmektedir. Bu makalede Türkiye ve Batı'nın göçmen konusuna yaklaşımı ele alınacaktır.

  ensar, muhacir, Yahudi-Haçlı İttifakı, Göçmen, Göçmenlik,Türkiye

 

  İndir

  Buse KESKİN

 

SURİYELİ GÖÇMEN SORUNUNA GENEL BAKIŞ

Suriye iç savaşı insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük zorunlu iç ve dış göçe neden olmuştur. Suriye’de ki dış göçten en büyük payı ülkeler arasında Türkiye almıştır. Resmi rakamla-ra göre Türkiye’deki mülteci sayısı 3 milyonun üzerindedir. Göçmen nüfusunun bu kadar kısa bir sürede ve böylesine büyük artış ile büyük ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurması kuşkusuzdur. Ayrıca, Türkiye’nin bütün şehirlerinin mülteci dağılımından eşit pay almamaları, yoğun mülteci göçleri ile yüz yüze kalan Suriye’ye yakın şehirlerde ekonomik ve sosyal sonuçların çok daha büyük boyutlara ulaşması anlamına gelmektedir.

 

  İndir

  Mustafa ŞAHİN

 

TOPLU GÖÇ ALAN ÜLKELERDE GÖÇMENLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KATKILARINI ARTIRACAK GÖÇMEN ŞEHİRLERİ PROJESİ

Göç, bir kişinin veya bir gurup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir ülke sınırları içerisinde bir yerden başka bir yere gitmesidir. Göç, insanlığın yaratılmasından günümüze kadar her çağda yaşanmış ve insanları birçok faktörlerle etkilemiş sosyal bir olgudur. (Bayraktar, 2014) İnsan göçleri, tarih boyunca çok farklı çalışmalara konu edilmiş, devlet politikası ve siyasi iktidarlar açısından, akademisyenler açısından çözüm arayışlarına gidilmiştir. Ancak etkin bir çözüm bulunamamıştır. En ilkel zamanlardan modern zamanlara kadar aslında göç sebepleri değişmemiştir. Mülteci akımlarının en önemli sebepleri iç çatışma ve baskıcı rejimlerdir.

 

  Neslihan TOPÇU

 

MÜLTECİ SORUNUNA GENEL BAKIŞ

Günümüzün en önemli sorunlarının başında mülteci sorunu gelmektedir. Son yıllarda ise etki-si daha da artmıştır. Mültecilik hukuksal bir tanım olarak, 60 yıldır var olsa da göçmenliğin ve sığınmacılığın tarihi iktidarın tarihiyle paralel bir seyir izlemiştir.(Yüksel,2013) Yabancı topraklardan baskı ve zulüm sebebiyle kaçan insanların korunması, insanlık tarihi kadar eski bir olaydır.(Palabıyık ve Koç,2011:325) Ama gelişen çağın etkileriyle birlikte, mültecilik bölgesel bir sorun olmaktan çıkıp, küresel bir boyut kazanmıştır.

 

  İndir

  Sema KÜNBETLİ

 

GÜVENLİ BÖLGE POLİTİKASI CERABLUS TECRUBESİ

Suriye’de Mart 2011’de başlayan ve devam etmekte olan kriz, 500.000’den fazla insanın öldü-ğü bunların 70.000 çocukların ölümü ile sonuçlanmış milyonlarca insanın yaşadığı yeri terk etmesine neden olmuştur. Çevre ülkelere göç eden 7 milyonu aşkın insan ve ülke içerisinde evlerini terk ede-rek güvenli bölgelere sığınanlarla birlikte toplamda 14 milyondan fazla Suriyeli krizden doğrudan etkilenmiştir. %75’inden fazlasını çocuk ve kadınların oluşturduğu mültecilerin büyük çoğunluğu kamplar dışında zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmektedir. Krizin başladığı andan itibaren uluslararası kamuoyunun nasıl tavır takınacağı sürekli tartışıldı. Suriye’ye müdahale söz konusu tar-tışılırken BM güvenlik konseyinin daimi ülkelerinden Rusya ve Çin’in karşı çıkması ile düğümlenen sorun içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Artık başka yollar aranmalıydı. Bu yazımızda ulusla-rarası kamuoyunun nasıl politikalar geliştirdiği ve ne sonuçlar doğurduğunu anlatacağız.

 

  İndir

  Elif DURSUN Selin Sümeyra DEMİR

 

SURİYELİ MÜLTECİLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı Suriyeli mülteci sorununun işgücü piyasasına etkisini ele alarak günde-min de en yoğun içeriğiyle tüm okuyuculara ışık tutmaktır. Göçlerin en acıklı olanı, şüphesiz mülteci göçleridir. Dünyada her yıl milyonlarca insan doğup büyüdüğü topraklarını terk ederek başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmaktadır. Mültecilerin bu göçlere kalkışma girişiminde yatan temel gerçeklerin içinde çeşitli ekonomik ve toplumsal olaylar yatmaktadır. Bu bağlamda Suriyeli mültecilerin yaşama tutunma imkânı sağla-dıkları şehirlerin işgücü piyasasına etkilerinin tespiti yerinde olacaktır. Çalışmada istihdam ve kentsel işgücüne aynı zamanda işçi sınıfına etkileri incelenecek olup konuya ilişkin Aydın’ daki işgücü piyasalarına yönelik etkisi anket uygulaması ile incelenerek çalış-manın amacına ulaşılması hedeflenmiştir.

  Göç, Mülteci, Suriyeli Mülteciler, Sığınmacı, Çalışma Yaşamı

 

  İndir

  Deniz OCAK

 

KARANLIĞIN UMUDU

 

  İndir

  Büşra ERYILMAZ

 

UMUDUN RENGİ MAVİ

 

  İndir

  Melek ZEREN

 

BİLİNMEYEN DİYARLARIN UMUT IŞIKLARI

 

  İndir

  Çağrı ÇARDAKLI

 

YERYÜZÜNDE BİR GÖÇMENİN YERİ

 

  İndir

  İpek YÜCE

 

VİCDANIN SESİ

 

  İndir

  Hicabi ARSLAN Mustafa ASLAN Aynur ÖRNEK

 

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE DEMOKRATİK YAŞAM

Olağanüstü dönemlerde siyasi hayat kesintiye uğramakta, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ve korunmasında çok büyük sorunlar yaşanabilmektedir.27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve son olarak da 15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışma olmak üzere toplam 6 defa demokrasi askıya alınmış veya alınmaya çalışılmıştır. 1960 ihtilali ile başlayan ve 15 Temmuz 2016 kalkışması dahil gerçekleşen tüm bu eylemlerde, anayasa ve hukuk ihlal edilmiş, yaşanan hukuksuzluk ve mağduriyetler ulusumuza pahalıya mâl olmuştur. Bu çalışmada 15 Temmuz 2016 sonrası 4 aylık süre-ci kapsayan (16 Temmuz 2016-16 Kasım 2016) tarih aralığında ulusal yayın yapan 4 gazetenin (Hürriyet-Milliyet-Sabah-Cumhuriyet) bu alana yönelik haberleri derlenip, sınıflandırılarak “olağanüstü dönemlerdeki hak ve hukuk ihlalleri yanında bunları önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren haberlerin” analizi yapılmış ve siyasi, idari ve sosyal yaşama etkisi tartışılmıştır.

  Olağanüstü dönem, siyaset, hukuk, temel hak, haber

 

  İndir

  Kemal Ramazan HAYKIRAN

 

Şeyh Bedreddin ve İsyanı Üzerine Bazı Düşünceler II MÜRİDİN FENDİ: BÖRKLÜCE MUSTAFA VE ŞEYH BEDREDDİN

Osmanlı tarihinin en çok konuşulan olayları arasında yer alan Şeyh Bedreddin isyanı, hala üzerindeki pek çok belirsizliği korumaktadır. Özellikle yakın zamanlarında Şeyh Bedreddin’in hak etmediği siyasi bir pozisyona büründürülerek ideolojik bir argüman haline getirilmesi de başlı başına bir sorun olarak araştırmacıların karşısında durmaktadır. Çalışmanın konusunu isyanda en az Şeyh Bedreddin kadar adı geçen ve tartışılan Börklüce Mustafa’nın süreci ve Şeyh Bedreddin ile olan ilişkisi oluşturmaktadır. Osmanlı tarihinin en çok konuşulan olayları arasında yer alan Şeyh Bedreddin isyanı, hala üzerindeki pek çok belirsizliği korumaktadır. Özellikle yakın zamanlarında Şeyh Bedreddin’in hak etmediği siyasi bir pozisyona büründürülerek ideolojik bir argüman haline getirilmesi de başlı başına bir sorun olarak araştırmacıların karşısında durmaktadır. Çalışmanın konusunu isyanda en az Şeyh Bedreddin kadar adı geçen ve tartışılan Börklüce Mustafa’nın süreci ve Şeyh Bedreddin ile olan ilişkisi oluşturmaktadır.

  Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa, Çelebi Mehmed, Aydın ili

 

  İndir

  Ali BİLGENOĞLU

 

HASAN EL-BENNA VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER’İN VATAN VE MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARINA BAKIŞI

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Ortadoğu coğrafyasının gerek geride bıraktığı sömürge geçmişini içeren tarihsel arka plan gerekse aynı süreçte Batılı egemenliğinden bağımsızlığa ulaşma gayretleri birlikte düşünüldüğünde bölgenin modern zamanların en önemli kırılmalarından birisini yaşadığı bir haki-kattir. Bu sürecin yansımalarının en somut bir biçimde yaşandığı ülkelerin başında gelen Mısır’daki İngiliz egemenliğine karşı ülkenin kendine özgü siyasi ve sosyal koşulları kendi içerisinden toplumsal muhalefet oluşumları üretmiştir. Bunların en başında gelen Müslüman Kardeşler Hareketi ilerleyen süreç içerisinde sadece Mısır’ın değil tüm Ortadoğu coğrafyasının önde gelen siyasi ve toplumsal hareketlerinden bir tanesi olmuştur. Bu çalışmada Müslüman Kardeşler Hareketi’nin kuruluş sürecine kurucu lideri Hasan el-Benna üzerinden bakılacak, daha sonra ise Hasan el-Benna’nın vatan ve milliyetçilik gibi iki önemli kavrama olan yaklaşım ve analizleri kendi risaleleri üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır.

  Müslüman Kardeşler, İhvanı Müslimin, Hasan el-Benna, Milliyetçilik, İslam Birliği

 

  İndir

  Ayşe Işıl GEL, İsmail TAŞLI

 

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA ÜNİTELERİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YÖNTEM TERCİHLERİ

İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde coğrafya alanını doğrudan veya dolaylı ilgilendiren üni-teler vardır. Bu üniteler içinde geçen kavramlar genellikle giriş ve ezber düzeyinde kaldığında coğ-rafi algı sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin bu derse ait kazanımlara nasıl ulaştıklarının bilinmesine ihtiyaç vardır. 2014-2015 Eğitim- öğretim yılında Manisa il merkezi ortaokullarında bir araştırma yapılmıştır. Araş-tırmaya bu dersi okuyan 5-6 ve 7. Sınıf öğrencilerinden seçilen denekler dâhil edilmiştir. Oransız küme örnekleme yöntemine göre seçilmiş 90 öğrenciye “Coğrafya konularını hangi yöntemle öğreniyorsunuz?” ve “Bu yöntemi nasıl belirlediniz?” sorularını içeren bir form verilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modeli kullanılan araştırmada elde edilen sonuçlar, yüzde (%) ve frekans (f) ile ifade edilmiştir. Araştırmaya 90 öğrenci dâhil edilmiş olup Ortaokul sosyal bilgiler dersinin okunduğu 5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerinden örneklem evrenden basit tesadüfi, oransız küme örnekleme yöntemi ile belir-lenmiş ve her sınıf düzeyinden 30 öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilere tercih ettikleri öğrenme yöntemi, ezberleme durumları, yöntemi belirlemede neyin etkili olduğu sorularına cevap vermeleri istenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %55,5’inin çeşitli yollarla coğrafyanın mantığını kavramaya çalıştığı, %38,8’inin ise coğrafyanın mantığını kavramanın yanında ezberleme yoluna gittiklerini be-lirtmektedirler. Burada öğrenmenin bireysel bir eylem olduğu gerçeğini yansıtan bir diğer dikkate değer bulgu öğrencilerin % 81,1 nin kazanımlara ulaşırken öğrenme yöntemleri açısından kendi ter-cihlerinin ön plana çıkmış olmasıdır.

  Coğrafya Öğretimi, Coğrafya Algısı, Ezberci Öğretim

 

  İndir

  Ahmet ÜNLÜ Mehmet E. GÜNDOĞMUŞ

 

1980 SONRASINDA YÖNETİME MÜDAHALE GİRİŞİMLERİNİN DOLAR VE BORSA ÜZERİNE ETKİLERİ

Özellikle makro iktisat literatüründe, bir ülkenin ekonomisi yalnız pür ekonomik faktörlerle analiz etmek yetersizdir. Çünkü iktisadi olaylar son derece karmaşık olması yanında farklı sosyal ve politik bir arka plana da sahiptirler. Ana akım iktisadi analizler -bu karmaşıklığı gidermek için- ikti-sadi olay ve davranışları etkilemesi olası birçok unsurdan, sadece önemli ve doğrudan etkileyenlerini dikkate alır. Ancak iktisadi analizlerde, ekonomi dışı veya ilişkisiz gibi görünen bazı unsurların da ekonomiler üzerinde çok ciddi etkileri olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla bir ülke ekonomisi, siya-sal, yargısal ve askeri kurumların ülke yönetimine ilişkin açıklama veya kararlarından hatta devlet üst kurumları arasındaki çatışmalardan ve terör gibi insanlık dışı eylemlerden etkilendiği açıktır. Özellikle Türkiye ekonomisinin yakın dönem gelişiminde, ekonomi politikalarından ziyade söz ko-nusu kararlar, üst kurumlar arası uyum sorunları ve terör eylemleri önemli etkileyici ve belirleyici olmuştur. Ekonominin sağlıklı analiz edilmesi için bu unsurları birer değişken olarak göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bildiride BİST (İMKB, Borsa İstanbul)’in kuruluşundan sonraki dönemde teşebbüs edilen veya gerçekleştirilen, askeri darbe ve muhtıra dönemlerinin Türkiye ekonomisine etkileri, zaman serisi teknikleriyle incelenecektir. Bu amaçla 1985-2017 dönemi Borsa İstanbul verileri ile döviz fiyatları gibi yüksek periyodlu veriler kullanılarak, darbe veya muhtıra dönemlerinin ekonomi üzerinde oluş-turduğu türbülanslar istatistiki ve ekonometrik yöntemlerle analiz edilecektir.

  Askeri Müdahale ve Muhtıra, Makro Ekonomi, Ekonometri, 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü, Türkiye

 

  İndir

  -

 

“GÖÇMEN SORUNUNA GENÇ BAKIŞ” YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

 

  İndir